OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU – STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY WYNAJMU

DEFINICJE

Określenia i wyrazy użyte w umowie wynajmu i warunkach wynajmu samochodu oznaczają:
Wynajmujący: podmiot, wskazany w pozycji Wynajmujący w Umowie.
Najemca: podmiot wskazany w pozycji Najemca w Umowie.
Pojazd: samochód stanowiący przedmiot najmu wskazany w Umowie
Umowa: umowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony
Strony: Najemca lub Wynajmujący

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SAMOCHODU

1. Każdy wynajmujący oświadcza, że ma ukończone 18 lat oraz posiada prawo jazdy.
2. Najemca zobowiązany jest do okazania co najmniej dwóch dokumentów, w tym prawa jazdy, oraz dowodu osobistego lub
paszportu.
3. Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.
4. Wynajęty Pojazd nie może być używany:
• do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu,
• do uruchamiania lub holowania innych Pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów,
• w wyścigach, rajdach lub zawodach, oraz nie może być użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem, wszelkie próby
używania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, będą skutkować zatrzymaniem przez Wynajmującego kaucji lub karą
umowną wynikająca z cennika w kwocie 1000 zł brutto.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia jednego z powyższych zakazów, na Najemcę zostaje nałożona kara umowna w wysokości –
1500 zł brutto oraz wszystkie koszty związane wówczas z uszkodzeniem/awarią auta, zostaną pokryte w całości przez Najemcę.
6. Bez wyraźnej zgody Wynajmującego, Pojazd nie może być użytkowany przez osoby trzecie, które nie zostały wskazane umówię.
W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w pkt.1 – 4
regulaminu lub nie wskazanej w umowie jako osoba upoważniona do kierowania pojazdu, wynajmujący zatrzyma wpłaconą kaucje
oraz wszystkie koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem lub awarią auta, pokrywa w całości Najemca.
7. W Umowie określono rodzaj i markę Pojazdu, jak również dokładny koszt jaki będzie musiał ponieść Najemca za wynajem
Pojazdu.
8. Czas najmu jest ściśle określony w Umowie, a wydłużenie najmu o 1 godzinę skutkuje naliczeniem opłaty za kolejna dobę
wynajmu.
9. W przypadku użytkowania Pojazdu niezgodnie z Umową, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru
Pojazdu na koszt Najemcy, bez zwrotu kaucji. Nie zwalnia to jednak Najemcy z obowiązku uregulowania pozostałych należności.
10. Najemca otrzymuje Pojazd z określonym stanem paliwa zaznaczonym w umowie i zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z takim
samym stanem paliwa jak w dniu wynajmu, w przeciwnym przypadku Najemca zostanie dodatkowo obciążony kosztami
brakującego paliwa.
11. W przypadku braku kontaktu przez Najemcę w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia najmu oraz niezwrócenia Pojazdu,
Wynajmujący zgłosi ten fakt niezwłocznie odpowiednim organom.
12. 12. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą wynajmującego po uprzednim kontakcie Najemcy drogą mailową
bądź Tel (sms), na co najmniej 24 godziny przed upływem okresu najmu przewidzianego w Umowie, jednakże pod warunkiem
dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres najmu.
13. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z kompletem kluczy i dokumentów w miejscu i czasie określonym w Umowie. W
przypadku gdy Najemca nie zwróci Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym zgodnie z
postanowieniem zawarte w pkt 12, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne
korzystanie z Pojazdu w wysokości dwukrotnej stawki dobowej za każdy rozpoczęty dzień oraz ponosi on pełną odpowiedzialność
finansową w razie uszkodzenia lub awarii Pojazdu.
14. Najemca otrzymuje w pełni sprawny Pojazd, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się do jego
zwrotu w takim samym stanie.
15. Najemca zobowiązany jest do:
a) Zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (zamykanie Pojazdu, włączanie urządzeń antykradzieżowych, zabezpieczenie poza
Pojazdem dokumentów i kluczyków),
b) Wykonywania na własny koszt bieżącej obsługi Pojazdu, tj.:
• sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego,
• płynu chłodzącego,
• płynu hamulcowego,
• płynu do spryskiwaczy,
• sprawdzania stanu ogumienia,
• prawidłowego ciśnienia w oponach, działania świateł,

c) Nieprzekraczania maksymalnej prędkości w wymiarze 130 km/h pojeździe wyposażonym w ogranicznik prędkości (dotyczy tylko pojazdu marki Renault Traffic) pod rygorem wystąpienia skutków wskazanych w treści Rozdziału I pkt 6 niniejszych warunków najmu.
16. Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne straty Najemcy spowodowane awarią samochodu.
17. Za nieuiszczone opłaty parkingowe/mandaty, nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu, Wynajmujący
nie ponosi odpowiedzialności.
18. Wynajmujący nie odpowiada względem osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wynikające ze szkody
spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.
19. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu musi zostać wcześniej zaakceptowane przez Wynajmującego.
20. Jeśli nie postanowiono inaczej, wynajem samochodu rozpoczyna się i kończy w tym samym miejscu.
21. Wszelki koszty związane ze zwrotem pojazdu w innym miejscu niż określono w umowie, bez wyraźnej pisemnej zgody
Wynajmującego, ponosi Najemca.
22. Najemca ponosi koszt holowania samochodu, w przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego bądź uszkodzonego w
miejscu innym niż wskazane w umowie.
23. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy organom do tego uprawnionym.
24. Bez zgody Wynajmującego, Pojazd nie może opuszczać granic Rzeczpospolitej Polskiej.
25. W razie złamania powyższego zakazu, Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł netto za każdy dzień przebywania
Pojazdu poza granicami Polski. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.

II. OPŁATY

Za wynajem (w tym kaucja) obowiązuje płatność z góry gotówką bądź też przelewem na konto bankowe Wynajmującego.
Wysokość kaucji wynosi 1000 zł netto.
W przypadku skrócenia okresu najmu wynikającego z Umowy, środki nie podlegają zwrotowi.
Zwrot kaucji nie powoduje skutku zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy ewentualnych
roszczeń.
Wszystkie kwoty zawarte w niniejszej Umowie, podane są w PLN i zawierają należny podatek VAT.
III. KOLIZJE, USZKODZENIA, KRADZIEŻ

W razie wypadku, szkody, uszkodzenia lub kradzieży Pojazdu, obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie Wynajmującego
o tym zdarzeniu telefonicznie +48 513 908 805
W przypadku uszkodzenia, straty pojazdu lub szkody powstałej na wynajmowanym pojeździe lub pojeździe osób trzecich
(wypadek/kolizja drogowa), Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym fakcie Wynajmującego.
Niezwłocznie, nie poźniej niż w ciągu 48 godzin, Najemca winien dostarczyć Wynajmującemu:
kserokopie dokumentu prawa jazdy oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość kierowcy,
kluczyków,
dokumentów samochodu,
druku zgłoszenia szkody (jeśli został sporządzony),
oświadczenia sprawcy wypadku,
w przypadku powiadomienia policji, dokumentacji przez nią sporządzonej.
W sytuacji, kiedy samochód nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, Najemca winien skontaktować się z Wynajmującym, a
następnie w odpowiedni sposób zabezpieczyć Pojazd.
Za wszelkie uszkodzenia tj. opony, felgi, wnętrze pojazdu, odpowiedzialność ponosi Najemca.
W przypadku nie wywiązania się Najemcy z obowiązków przewidzianych w pkt. III, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej
zgodnie z cennikiem (załącznik nr 1).
W przypadku niepowiadomienia Wynajmującego przez Najemcę o zdarzeniach zawartych w niniejszym punkcie, Najemca traci kaucję,
a wszelkie koszty związane z naprawą Pojazdu (w tym koszty związane z przestojem Pojazdu) poniesie Najemca.
W przypadku kolizji z winy Najemcy, uszkodzenia wynajmowanego pojazdu, lub w sytuacji gdy pojazdem kierowała osoba inna niż
wymieniona w Umowie (nieupoważniona przez Wynajmującego do kierowania pojazdem) wszelkie koszty związane z
uszkodzeniem/naprawą pojazdu pokrywa Najemca.
Najemca ponosi odpowiedzialność w wysokości 100% wkładu własnego w szkodę, jak również zostanie on obciążony kosztami postoju
Pojazdu w wysokości 100% stawki dobowej za każdą dobę przestoju Pojazdu.
IV. AWARIE

W przypadku awarii wynajmowanego Pojazdu, Wynajmujący postara się zapewnić Najemcy Pojazd zastępczy na okres naprawy.
Jeżeli czas oczekiwania na Pojazd zastępczy przekroczy 24 godziny, Najemca nie uiszcza czynszu za najem Pojazdu.
Pojazd zastępczy nie przysługuje w przypadku:
• utraty dowodu rejestracyjnego/polisy ubezpieczeniowej/kluczyków od Pojazdu,
• uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub osoby nieuprawnionej do kierowania Pojazdem,
• unieruchomienia wynajętego Pojazdu poza granicami RP.

VI. UBEZPIECZENIE
Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC, NNW.
Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują Pojazd
za zgodą Wynajmującego.

V. UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE LUB KRADZIEŻY

1. Udział własny Najemcy, zostanie ustalony każdorazowo z Wynajmującym przy podpisaniu Umowy (w zależności od klasy
wynajmowano Pojazdu).
2. Udział własny obejmuje w szczególności: uszkodzenie szyb, opon, felg, wnętrza pojazdu (wyposażenie Pojazdu, zniszczenia
tapicerki), jak również pozostałych uszkodzeń rozliczanych z polisy AC lub OC.
3. Istnieje możliwość zwolnienia Najemcy z udziału własnego w szkodzie, jednakże wyłącznie w przypadku wniesienia przez Najemcę
przy zawarciu Umowy, opłaty uzgodnionej wcześniej z Wynajmującym. Nie zwalnia to jednak Najemcy z obowiązku uiszczenia
kaucji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Najemca wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentacji Wynajmującego.
Wynajmujący jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Najemcy.
Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i innych dokumentów (zawiadomienia, wezwania) drogą elektroniczną, na adres
mailowy kontakt@24prestigecars.pl Doręczenie następuje w dniu wysłania dokumentów na wskazany adres mailowy.
Wszelkie spory wynikające z w/w Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją, wynajmem samochodu, likwidacją szkód
komunikacyjnych oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.
2002r., nr 101, poz 926 ze zm.)
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
CENNIK: KARY UMOWNE/OPŁATY ADMINISTRACYJNE. (ceny brutto)
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym Pojeździe w przypadku:
umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, a także bez ważnego prawa jazdy,
nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków po kradzieży Pojazdu,
ucieczki z miejsca wypadku,
wyjazdu Pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego, oraz wszystkich kosztów związanych z jego sprowadzeniem.
odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,
braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów.
Każdy dzień postoju Pojazdu w związku z powyższymi działaniami – 1000 PLN.
Udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej – 500 PLN.
Palenie tytoniu w pojeździe – 300 PLN,
Przewożenie zwierząt/usuwanie sierści – 200 PLN

Holowanie innych pojazdów – 500 PLN
Zwrot brudnego pojazdu wewnątrz/ na zewnątrz – 50 PLN
Zwrot Pojazdu z widocznymi plamami (siedzenia, tapicerka, bagażnik) – 300 PLN.
Brak lub uszkodzenie kołpaka – 200 PLN..
Demontaż części Pojazdu lub dokonanie wszelkich przeróbek bez zgody Wynajmującego – 2000 PLN. + koszty uzupełnienia brakującej części zgodnie z cennikiem ASO.
Całkowite zniszczenie tapicerki samochodu – 3000 PLN
Zatankowanie złego paliwa – 1000 PLN
Zgubienie kluczyka 700-1500 zł
Brak dokumentów Pojazdu (nie dotyczy kradzieży Pojazdu) – 500 PLN.
Brak tablicy rej./naklejki rej. na szybie – 400 PLN.
Brak części wyposażenia nie ujętych w cenniku. Zgodnie z wycena producenta.
Przedłużenie wynajmu bez wiedzy Wynajmującego 100% stawki dobowej za każdą dobę wynajmu. Zwłoka w zwrocie samochodu – dwukrotność stawki dobowej czynszu najmu za
każdą dobę zwłoki – kara umowna
Zatankowanie Pojazdu 50 PLN. + koszt paliwa.
Lakierowanie drzwi przód/tył, 500 – 1000 zł /element
Lakierowanie zderzaka przód/tył 1000 zł/element
Lakierowanie maski/klapy przód/tył 1000 – 1500 zł/element
Lakierowanie błotnika przód/tył 500 – 700 zł/element
Koszt naprawy blacharsko-lakierniczej, napraw mechanicznych – zgodnie z wyceną warsztatu
Udzielenie pisemnej informacji dotyczących użytkownika Pojazdu organom ścigania/organom administracji – 300 PLN
Zgłoszenie Policji przywłaszczenia samochodu 10 000 zł
W przypadku wyjazdu lub podjęcia próby wyjazdu za granicę Polski bez zgody Wynajmującego 1000 zł za każdy dzień pobytu poza granicami RP.
Korzystanie z samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem – 1 000 PLN